Stop de ontbossing

24 Oktober 2023

Stop de ontbossing

Tussen 2014 en 2022 werd in Diest voor 144.000 m² ontbost. Dat komt overeen met bijna 30 voetbalvelden.

De ontbossing op het grondgebied van Diest blijft verdergaan. Dat blijkt uit het nieuwe Bosrapport. Groen-raadslid David Celis trekt nogmaals aan de alarmbel. “De cijfers voor Diest zijn rampzalig en blijken nog te verslechteren. Dringend tijd om wat ons nog rest aan natuur extra te beschermen en te beheren

Aan de hand van parlementaire vragen en cijfers verstrekt door de administratie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) bracht Groen de ontbossingen uitgevoerd tussen 2014 en 2022 op gemeentelijk niveau in kaart. De cijfers voor Diest zijn ontluisterend: in Diest verdween 144.000 m² bos, dat komt overeen met bijna 30 voetbalvelden. Daardoor stijgen we naar plaats 5 op de provinciale ontbossingscore.

 

Open ruimte verdwijnt

Diest is een klein compact stadje met daarrond mooie landelijke en groene deelgemeenten waar het goed leven is. Cijfers tonen aan dat er steeds meer van die open ruimte, natuur en zoals we nu zien ook bos verdwijnt. Ook bomen die niet in natuur, bos, of parkgebied gelegen zijn, worden al te makkelijk gekapt. Het probleem is dat ze juridisch niet goed beschermd zijn omdat ze groeien op plekken die planologisch ingekleurd zijn als een niet-groene ruimtelijke bestemming. Dit mag echter geen reden zijn om iedere aanvraag blind goed te keuren (zie recent nog de spijtige kap in de Postbaan)! Het klopt dat er ook nieuwe bomen worden aangeplant om al die boskap te compenseren maar het duurt jaren vooraleer een nieuwe aanplanting dezelfde biodiversiteitswaarde heeft als een bestaand bos.

Zeker in deze tijden van klimaatverandering zijn bomen en bossen voor onze stad zeer belangrijk. Het zijn immers de bomen die niet alleen CO2  maar ook een grote variatie aan verontreinigende stoffen uit de lucht zuiveren.  Bovendien zorgen ze tijdens hete zomerdagen voor verkoeling en bij hevige regenval voor de nodige waterberging.

Nood aan betere bescherming

“In verschillende interpellaties die we met Groen brachten zoals recent nog “bebossen i.p.v. bebossen” en “vellen van hoogstammige bomen”,  werd er in de gemeenteraad telkens erg positief gereageerd” zegt Groen-raadslid David Celis. “Maar toch blijven de cijfers verslechteren: hoog tijd om woorden om te zetten in daden en de eerste stappen te zetten voor een betere bescherming voor onze bossen en bomen.”

Een eerste stap daarbij is om de kwaliteit van het bos als een belangrijk argument in rekening te brengen bij het verlenen van een kapvergunning.

Dat betekent dat bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag tot ontbossing rekening gehouden wordt met een aantal criteria. In onderstaande gevallen wordt aangeraden om geen vergunning tot ontbossing af te leveren:

 • De aanvraag tot ontbossing heeft betrekking op een perceel dat voorkomt op de boskaart zoals openbaar gemaakt op 31 maart 2017
 • De aanvraag tot ontbossing heeft betrekking op een perceel dat geclassificeerd is als
  • “biologisch minder waardevol met zeer waardevolle elementen” of “minder waardevol met waardevolle en zeer waardevolle elementen”
  • “biologisch waardevol”
  • “biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen”
  • “biologisch zeer waardevol” op de biologische waarderingskaart.
 • De aanvraag tot ontbossing heeft betrekking op een perceel dat deel uitmaakt van een boscomplex groter dan 1 hectare.
 • De aanvraag tot ontbossing heeft betrekking op een perceel dat voor een deel gelegen is binnen de basiskaart van de potentieel waardevolle bossen van het INBO

Strengere regels voor het kappen van bomen zijn noodzakelijk om het al te makkelijk kappen van bomen te voorkomen. Het inperken van vergunningsvrijstellingen is daarbij een eerste stap. Een gemeente kan namelijk bijkomende voorwaarden opleggen. Voldoet je situatie niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor een vrijstelling, moet je verplicht een vergunning aanvragen. Daarna is een goede opvolging van de kapvergunning belangrijk en dat kan alleen met terreinbezoeken en meer samenwerking met boomexperten. Bij onwettig kappen van bomen is actief en streng optreden noodzakelijk om wetteloosheid tegen te gaan, met een verplichting tot herplanting mogelijks gepaard met een boete die oploopt bij waardevolle bomen.